“Mijn dieren en fantasiecreaties drukken menselijke gevoelens uit en geven de soms harde werkelijkheid iets zachts en vertederends.”

“My animals and fantasy creations express human feelings and give the sometimes harsh reality something soft and endearing.”

Al een tijdje ben ik bezig met thema’s zoals: ‘Fighting Voices’ & ‘We flindly trust what we know’. De thematiek die ik daarin verwerk gaat over de vele tegenstrijdige stemmen die we als een ‘stille kracht’ ervaren in de wereld en onszelf. Een macht die ons stilletjes verwijderd van wat echt waardevol is. Onrustig en bang maakt, verwart en vecht om het gelijk. Want wat is nog waar? En wat doet deze twijfel met mij, met ons, deze wereld? Waar halen we onze zekerheden vandaan, onze eigenwaarde als we steeds overmand worden door teleurstelling, angst en bedrog?

In mijn beeldend werk vertaal ik deze bevindingen naar hedendaagse fabels. Mijn dieren en fantasiecreaties geven uitdrukking aan deze menselijke gevoelens en geven de harde realiteit iets vertederends. De boodschap kan op deze manier heel dichtbij komen. Maar, het laat ook de mens zichzelf in een spiegel kijken. Deze spiegel zou dan kunnen werken als loutering en uiteindelijk als troost. 

From some time now I’ve been working on theme’s like: ‘Fighting Voices’ & ‘We blindly trust what we know’. The theme that I incorporate in it is about the many conflicting voices that we experience as a ‘silent force’ in the world and ourselves. A power that quietly takes us away from what is truly valuable. Agitates and scares, confuses and fights for justice. Because what is still true? And what does this doubt do to me, to us, to this world? Where do we get our certainties, our self-esteem when we are constantly overwhelmed by disappointment, fear and deceit?

In my artworks I translate this findings into contemporary fables. My animals and fantasy creations express these human feelings and five the harsh reality something endearing. The message can get very close in this way. But, it also makes people look at themselves in a mirror. This mirror could then act as a purification and ultimately as consolation.